Kezdőlap
https://robbanasbiztosberendezeskezelotanfolyam.hu/

Részletek a robbanásbiztos berendezések kezelője szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 03
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelője
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2. Szakmai előképzettség:  —
 
                              
 
2.3. Előírt gyakorlat: Villamos, vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 90%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 10%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Robbanásbiztos berendezés kezelője
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.
Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart.
Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.
Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos, és gépészeti gyártmányokat létesíteni, felülvizsgálni, karbantartani, javítani és felújítani, berendezéseket kezelni
-       robbanásbiztos villamos és gépészeti berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, felülvizsgálni
-       robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zóna-besorolási szabályokat betartani, betartatni
-       biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni
-       gázkoncentráció-mérő készüléket (gyártmány), illetve gázkoncentráció-mérő rendszert kezelni (üzemeltetni) felülvizsgálni, karbantartani és javítani
-       gázkoncentráció-mérést végezni
-       munkatevékenységet dokumentálni
-       üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni.
 
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11284-12 Robbanásbiztos berendezés kezelése
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11284-12 Robbanásbiztos berendezés kezelése írásbeli, gyakorlati
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálata
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Adott robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálatának, ellenőrzésének, hibafeltárásának elvégzése, szükség szerinti javítása. A berendezés, készülék működőképességének bemutatása. Üzemi próba végrehajtása. A berendezés, készülék ellenőrző mérésének elvégzése, jegyzőkönyvkészítés.
Az elvégzett komplex tevékenység dokumentálása
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos szakmai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Alapfogalmak, robbanásveszélyes térségek, helyiségek, szabadterek berendezései, követelmények, védelmi módok, vizsgálati módszerek, gázkoncentráció mérés tananyagból.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos berendezések szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Villamos mérőműszerek
6.3. Speciális vizsgálati és diagnosztikai eszközök
6.4. Telepített gépek, berendezések
6.5. Informatikai és adatrögzítő eszközök
6.6. Jogszabály és szabvány gyűjtemény
6.7. Formanyomtatványok
6.8. Érzékelők, jeladók
6.9. Speciális robbanásbiztos gyártmányok, szerszámok, gépek
6.10. Egyéni védőfelszerelések
6.11. Munkaállvány
 
 
 
7. EGYEBEK
 
7.1. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
 
Az a vizsgázó, aki korábban teljesítette a 1517-06, felmentést kap a 11284-12 Robbanásbiztos berendezés modul teljesítése alól.
 
Egészségügyi/pályaalkalmassági vizsgálat formanyomtatvány
 
 
 
Iskola/Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely* megnevezése: .....................................
Egészségügyi/Pályaalkalmassági* vizsgálat orvosi vélemény
A vizsgálat eredménye alapján: ................................................................. tanuló/hallgató
TAJ szám: ........................................................................................................... szakmára
 JAVASOLT  IDEIGLENESEN
NEM JAVASOLT
 NEM JAVASOLT*
Nevezett alkalmasságát érintő korlátozás: ..........................................................................
Ideiglenesen nem javasolt minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat: ............. hét múlva
Kelt: ...............................................................
P. H.
..................................................................
iskolaorvos/foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa*
     
 * A megfelelő szöveget alá kell húzni.
     
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a robbanásbiztos berendezések kezelője szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből